اهم ادوات الديجيتال ماركتينج و السوشيال ميديا و الـSEO

اهم ادوات الديجيتال ماركتينج و السوشيال ميديا و الSEO
اهم ادوات الديجيتال ماركتينج و السوشيال ميديا و الSEO

اهم ادوات الديجيتال ماركتينج و السوشيال ميديا و ال SEO و تحليلات المواقع و ادارة الحملات الاعلانية على مختلف المنصات و ادارة المحتوى

  #beginners

  Beginner's Guides

  SEO

 1. SEO News Roundup
  My weekly newsletter on stories impacting Organic, Paid and Social Media Marketing.
 2. Beginner's Guide to SEO
  A fairly detailed starters guide to SEO by Moz, I personally recommend this to any one starting out as an SEO consultant
 3. ContentKing Academy
  Learn how to get the most out of your content with ContentKing Academy's detailed reference guides.
 4. hreflang Guide
  How to use hreflang correctly 2018 edition.
 5. Google's SEO Guide
  An official Google guide on search engine optimization
 6. Bing Webmaster Guide
  Provides you with assistance for the Bing Webmaster Tools as well as with guidelines on how to be successful in Bing search
 7. How Google Works by Paul Haahr
  A video from SMX West 2016 by Paul Haahr on How Google Works.
 8. How Google works for JS Heavy Sites
  A video by Martin Splitt on Demystifying discoverable web apps.
 9. About URLs, LazyLoading, etc
  This covers things about lazy-loading images, what links Google bot crawls, etc.
 10. Javascript SEO Playlist
  Google's Martin Splitt's JavaScript SEO series.
 11. Plato Web Design SEO Guide
  A very basic guide on SEO, it does not come any simpler than this
 12. How Search works
  This detailed look in to how search engines work, is something all SEO consultants should look at
 13. The Anatomy of a Perfect Web Page
  This article from HitReach goes in to detail on what makes up a great web page
 14. How Google Crawls a Web Page
  Google talks about how they discover and crawl new pages
 15. Webmaster Guidelines
  Best practices to help Google find, crawl, and index your site
 16. Beginner's Guide to Link Building
  Whether you're brand new to link building or have been doing it for a while, you'll find something useful in this guide
 17. Google Quality Rating Guideline - March 28, 2016
  This document is used by Google quality raters to manually review a website's quality. This version was last updated on March 28, 2016
 18. Microsoft Excel for SEOs
  Fear Excel no more, take this tutorial on using Excel for SEO
 19. Google Penalty Removal
  A very detailed guide on Google penalties and how to tackle them
 20. Web Performance 101
  An introduction to the modern web loading performance.
 21. Guide to Website Speed Optimization
  A six chapter, in-depth website speed optimization guide
 22. Log File Analysis for SEO
  Technical guide to Log File Analysis
 23. Creative Link Building Ideas
  Link builing ideas from experts
 24. Mobile Measurement Glossary
  A glossary of mobile marketing terms.
 25. Marketing

 26. Facebook Blueprint
  Full list of free online Facebook marketing courses from Blueprint.
 27. Google Digital Garage
  Free courses on everything from search to social media, to help you grow your business or career.
 28. How to Start a Startup
  Everything we know about how to start a startup, for free, from some of the world experts
 29. Ranking Factors

 30. Search Engine Ranking Factors
  150 leading search marketers who provided expert opinions on over 90 ranking factors
 31. Periodic Table Ranking Factors
  An attempt in to demystifying the various ranking factors the Search engies use to rank webpages in SERP by SearchEngineLand
 32. Northcutt Google Ranking Factors
  A guide to how Google ranks sites
 33. Fun

 34. Technical SEO Challenge
  Technical SEO challenge.
 35. SEO Pirates
  Another technical SEO game.
  #data-studio

  Data Studio

 1. Google Data Studio
  Google Data Studio turns your data into informative dashboards and reports that are easy to read, easy to share, and fully customizable.
 2. Data Studio Templates

 3. Keyword data by day
  Export Google Search Console keyword data by day and more.
 4. CrUX Report
  Chrome User Experience Report.
  #analytics

  Analytics

  Website

 1. Yandex metrica
  Web Analytics from Yandex with Heatmaps, Visitor Recordings and more
 2. Fullstory
  See your site from the other side of the screen.
 3. Heap Analytics
  Heap is web and mobile analytics that automatically captures everything. You can analyze data instantly and retroactively
 4. Hotjar
  Heatmaps, Visitor Recordings, Conversion Funnels, Form Analytics, Feedback Polls and Surveys in One Platform
 5. Mixpanel
  Learn how people use your app with the world's most advanced mobile and web analytics.
 6. Google Analytics
  Google Analytics gives you detailed statistics about your website's traffic and traffic sources
 7. Piwik
  Piwik is an open source web analytics platform that gives you valuable insights into your website’s visitors
 8. StatCounter
  Offers basic anaytics data for free as long as you less than 250,000 pageloads a month
 9. WebtrendsPaid
  Enterpise level analytics package
 10. Clicky
  Clicky Web Analytics is a simple way to monitor, analyze, and react to your blog or web site's traffic in real time.
 11. Crazy Egg
  Crazy Egg offers you heat map and scroll map reports so that you can get an understanding of how your visitors engage with your website
 12. Segment.io
  Segment.io offers an easy way for developers to integrate the APIs from multiple analytics providers into their own applications
 13. Intercom Observe
  See who your customers are and what they do in your product, in real-time.
 14. Baremetrics
  Zero-setup subscription analytics.
 15. Keyword Hero
  Match your traffic's keywords with the sessions in Google Analytics. The Keyword Hero gets rid of (not provided). See what your users googled to get to you.
 16. Social Media

 17. Uprise.io
  Quickly find and analyse the best content and publishers in your vertical
 18. Social Crawlytics
  Identify the influencers and your competitor's most shared content and find out who shared their content.
 19. Tagboard
  uses hashtags to search for and collect public social media within seconds of being posted to networks like Twitter and Facebook
 20. Shared Count
  Track URL shares, likes, tweets, and etc
 21. ShareTally
  Share Tally is a free tool that gives you social sharing data from tons of different social networks
 22. PostReach
  PostReach gives you insight into how far your content is spreading and the people who amplify it.
 23. Tools

 24. PaveAI
  Turn your Google Analytics + marketing data into insights.
 25. Google Analytics Configuration Tool
  Easily setup and configure Google Universal Analytics for your advanced tracking needs
 26. Referrer Spam Remover
  Make your Google Analytics data more accurate and reliable by removing referrer spam
 27. GAChecker
  Check your entire site for missing Google Analytics or Google AdWords code with one click
 28. Training

 29. Analytics CoursePaid
  Google Analytics Courses by Jeffalytics.
  #content-curation

  Content Curation

 1. Snip.ly
  Add a call-to-action to every link you share
 2. Feedly
  RSS aggregator application for various web browsers and mobile devices.
 3. Pocket
  Pocket is an application and service for managing a reading list of articles from the Internet.
  #conversions

  Conversions

 1. NovocallPaid
  Callback widget for you site that connects you with potential customers in seconds.
 2. ResponseiQPaid
  Intelligent instant callback platform to engage with visitors and leads at the perfect time.
 3. Calendly
  Calendly helps you schedule meetings without the back-and-forth emails.
  #data-enrichment

  Data Enrichment

 1. LeadworxPaid
  see who is really visiting your website.
 2. ClearbitPaid
  Integrated intelligence for every stage of your sales, marketing workflow
 3. MattermarkPaid
  Data Enrichment for Modern Sales Teams
 4. piplPaid
  One simple API for social, contact & professional information.
 5. ExperianPaid
  Data Enrichment from Experian
  #domain-tools

  Domain Tools

 1. NameCheap
  Domain name registration
 2. DomCop
  Buy recently expired domains in minutes!
 3. DNSLookup
  This test will list DNS records for a domain in priority order.
 4. DNS check
  The DNS Check in Pingdom Tools will check your DNS health and help you find errors, and verify that you domain name has been set up correctly.
 5. DNS Checker
  Data Enrichment for Modern Sales Teams
 6. Reverse IP
  Find domains sharing the same IP address or subnet.
 7. DomEye
  Reveals similar websites by analyzing server information from publicly available sources.
  #email

  Email

  Worth Exploring

 1. Email Markup
  Increase user engagement with actions in gmail
 2. Email CSS
  CSS support cheatsheet for the most popular mobile, web and desktop email clients
 3. Tools

 4. Revue
  Curate and send emails to your followers
 5. EmailOctopus
  Email marketing for next to nothing, via Amazon SES
 6. MailGun
  Powerful APIs that enable you to send, receive and track email effortlessly.
 7. SendPulse
  Integrated messaging platform providing user communication on all devices with Emails, SMS, Web Push, SMTP and more
 8. NovaPaid
  Helping salespeople write personalized emails at scale
 9. SendyPaid
  Send newsletters, 100x cheaper
 10. SendGrid
  SendGrid is a proven cloud-based email platform
 11. MailChimp
  MailChimp is a great way to design, send, and share email newsletters
 12. Betaout
  understand your customers and personalize marketing message across all channels to increase conversion
 13. AWeberPaid
  Email marketing and autoresponder software
 14. Boomerang
  For the gmail power users who likes to schedule emails to be sent later or set up email reminders
 15. SignupSumo
  Get notified when VIPs signup to your email list
 16. Inky's Inliner
  Bring your email styles inline
 17. MailLift
  Handwritten Letter Service for Sales Professionals
 18. MotionMail
  Countdown timers for your email
 19. Email Template Generator
  Generate Email Template for a lot of situations
 20. Email Testing

 21. Inbox Inspector
  allows you to preview your emails in 18 different email clients totally for free.
 22. PutsMail
  helps you send HTML emails to multiple email addresses.
 23. LitmusPaid
  Litmus tests and tracks your email campaigns, so you can always put your best design forward
 24. Targeted.io
  Test your email designs across 40 email clients before you send them
 25. Email on AcidPaid
  lets you preview your email templates
 26. Email Markup Tester
  test structered data in emails
 27. Email Sender Reputation

 28. Senderbase
  checks your reputation by ranking you as Good, Neutral, or Poor
 29. SenderScore
  Rates you from 0 to 100, the higher your score, the better your reputation.
 30. ReputationAuthority
  look up your IP address or domain, receive a reputation score from 0-100.
 31. BarracudaCentral
  a real-time database of spammers’ IP addresses senders with good email practices.
 32. TrustedSource
  check how your site is categorized within various versions of the SmartFilter Internet Database or the Webwasher URL Filter Database.
 33. Email Subject Line Tester

 34. Subject Line Test
  How can you stand out in the inbox? Get more opens? Compare it to 100,000+ other emails sent by marketers like you.
 35. SubjectLine
  SubjectLine evaluates your subject lines based on 3 billion+ email messages that have been sent and tracked via its partners and clients.
 36. Email Spam Score

 37. Email on Acid
  Checks emails against spam filters and blacklist services.
 38. Litmus
  Assesses your email based on several parameters such as reputation, sender verification, and major SPAM filters.
 39. Postmark
  Postmark is a free tool that assesses the content of your emails and gives it a score.
 40. ISnotSpam
  IsNotSpam online spam checker was created to help you test email and newsletter content, and alert if it is likely to trigger spam filters.
 41. SpamScoreChecker
  Check Your SpamAssassin Score For Free.
 42. Postmaster Tools
  analyze your email performance, and help Gmail route your messages to the right place
 43. Mail Tester
  Test the Spammyness of your Emails
 44. Email Hosting

 45. Zoho
  Email hosting free for up to 50 users.
 46. Email Discovery

 47. Email Revealer
  Uncover email addresses behind any domain.
 48. Elucify
  Find contact info of your prospects at any company
 49. EmailHunter
  Give a domain name and get the list of all the emails related to it found on the internet
 50. VoilaNorbert
  Find anyone email address
 51. Rocket Reach
  Lookup email and phone for 250+ million professionals.
 52. Newsletter Database

 53. Newsletter City
  Find the perfect newsletter to promote your product
 54. Upstart.me
  Find targeted email newsletters that you can sponsor to promote your business.
 55. Paved
  Streamlined Email Advertising and Sponsored Content
 56. BuySellAds
  Reach tech audiences with BuySellAds’ curated email advertising network.
 57. Email List Validation

 58. Email Checker
  check individual email for validity, has API for bulk testing.
 59. MailTest
  Get technical information about a mail account and it's mail (SMTP) server.
 60. Email Hippo
  Email address verification technology that connects to mailboxes to check whether an email address exists or not.
 61. Email Copy

 62. DripScripts
  Quit writing email sequences from scratch.
 63. Great Email Copy
  A dose of emails from around the web
 64. Good Email Copy
  Email copy from great companies.
 65. Good Sales Email
  Learn how some of the best companies are doing sales, by looking at their email campaigns.
 66. Inspiration

 67. HTML Email Designs
  Beautiful emails to help inspire your next email design
 68. Really Good Emails
  The best email designs in the Universe
 69. RivalExplorer
  Search Millions of Emails from over 50,000 Brands
 70. NotablistPaid
  The Email newsletter search engine
 71. Beetle
  Email marketing insight from all the top brands
 72. Browser Plugins

 73. Streak
  Manage customers directly inside gmail. Turns Gmail to a CRM.
 74. Sidekick
  Gives you contact insights, email tracking, and email scheduling in gmail.
 75. Rebump
  Rebump sends friendly follow-up messages to your email recipients for you. These automated emails are customized to appear as if you sent the email yourself.
 76. FullContact
  Know everything about your Gmail contacts, right from your inbox
 77. Gmail Autoresponder
  Setup email autoresponders in Gmail and quickly reply to messages using pre-written email templates
 78. Clearbit Connect
  Clearbit Connect shows you everything about your contacts right inside your inbox
 79. Templates for Gmail
  Create and customize templates that live in your inbox.
 80. Disposable Email

 81. Mailinator
  Use and throw emails
 82. MailDrop
  Free disposable e-mails.
 83. MailDude
  Another use and throw email service
 84. EmailonDeck
  Free & fast, temporary emails in 2 easy steps
 85. 10MinuteMail
  Beat spam with the best disposable e-mail service
 86. inboxKitten
  Open-Source Disposable Email with selfhosted version.
 87. Disposable SMS

 88. Quackr
  Use and throw virtual phone numbers.
 89. Receive SMSs
  receive SMS and voice mail online.
  #marketing-automation

  Marketing Automation

 1. Mautic
  Open source marketing automation.
 2. ActiveCampaignPaid
  Email Marketing and Automation.
 3. User EngagePaid
  Affordable marketing automation with 5 minute setup.
 4. InfusionsoftPaid
  Sales and marketing automation software for small businesses.
 5. OntraportPaid
  Business and marketing automation platform.
 6. ReelevantPaid
  Adapt email content to subscribers' context in real time
 7. AutopilotPaid
  Autopilot is easy-to-use software for multi-channel marketing automation.
 8. Trigger Events

 9. Zapier
  Connect your apps, automate your work.
 10. TrayPaid
  Build powerful integrations between any service, with a easy to use workflow editor.
 11. If This Then That
  Gives you the power to do a bunch of things based on various triggers
 12. Microsoft Flow
  Microsoft's version of IFTTT
 13. bip.io
  Drag, Drop, and Connect The Services You Love. No Programming Required.
  #podcast

  Podcast

 1. Experts On The Wire
  Experts On The Wire is our weekly Digital Marketing and SEO Podcast hosted by Dan Shure.
 2. The Recipe for SEO Success
  The Recipe for SEO Success Podcast by Kate Toon.
  #proxy

  Proxy

 1. BuyProxiesPaid
  Buy private and anonymous proxies.
 2. ProxyKeyPaid
  Buy private proxies for various countries.
 3. PIA VPNPaid
  PAI VPN Service encrypts your connection and provides you with an anonymous IP.
 4. Proxy Switcher
  Change proxy settings on the fly.
  #push-notification

  Push Notification

 1. OneSignal
  Cross platform push notification delivery system.
 2. Pusher
  Free API to send Push Notifications to iOS and Android.
 3. VWO EngagePaid
  Bring customers back on your website with website push notifications.
 4. Roost
  Engage your site visitors with web push notifications by Roost.
  #reddit

  Reddit

 1. Subreddit Traffic Analysis
  Try the Subreddit Analysis Tool to figure out the best time to post to a particular subreddit..
 2. Subreddit Target Discovery
  The discover tool helps identify subreddits which have an interest in your keywords.
  #retargeting

  Retargeting

 1. Interstate Audiences
  Interstate Audiences helps you advertise to your users based on the actions they take on your website or app.
 2. Perfect AudiencePaid
  Perfect Audience is a retargeting platform that allows you to retarget lost customers on Facebook and the web and bring them back to convert
 3. AdRollPaid
  AdRoll is a retargeting platform and makes retargeting simple and profitable for brands of all sizes
 4. ReTargeterPaid
  Optimize your marketing spend with ReTargeter's full-service display advertising solution, specializing in retargeting and audience targeting
  #screen-recording

  Screen Recording

 1. Screencast-O-Matic
  Fast, free screen recording.
 2. Loom
  Record and share quick videos.
 3. ShareX
  Screen capture, file sharing and productivity tool.
 4. LICEcap
  LICEcap can capture an area of your desktop and save it directly to .GIF
 5. Openvid
  Seamlessly record your screen, mic and camera.
  #fluctuations

  SERP Fluctuations

 1. SEMRush SensorPaid
  SEMrush Sensor measures volatility in search results.
 2. Mozcast
  Moz tool that shows the turbulence in the Google algorithm
 3. Ayima Pulse
  See the winners and losers in each industry after Google algorithm updates.
 4. SERPMetrics Flux
  SERPmetrics flux reports show search engine volatility over the last day & month. High flux means a high level of change in the SERPs.
 5. SERPs Volatility Index
  Instantly spot days of high Google & Yahoo index volatility
 6. Algoroo
  Algoroo tracks Google algorithm changes by observing turbulence in rankings of thousands of keywords
 7. Winners & Losers
  A top 100 list highlighting sites with the biggest gains and losses in organic visibility
 8. Rank Risk Index
  Rank Risk Index measures SERP fluctuations for 10,000+ domains and keywords that we monitor daily
 9. Google Grump Rating
  AccuRanker's Grump index highlight unrest in Google's algorithm
 10. Advanced Web Ranking
  Shows fluctuations in the Google search results and matches them with recent algorithm updates
 11. SERP Watch
  Daily SERP monitoring
  #social-proof

  Social Proof

 1. ProofPaid
  Proof helps you display recent sales and opt-ins to you visitors.
 2. FomoPaid
  Fomo is a social proof marketing platform.
  #structured-data

  Structured Data

 1. JSON-LD Schema Markup Generator
  These are some of my side projects specifically built to help fellow SEOs folks to quickly generate any new Google approved schema markup.
 2. JSON-LD Google Tag Manager Fix
  Convert your Structured data markup in JSON-LD format to a Google Tag Manager friendly version.
 3. FAQ Rich Snippet Generator
  Easy to use FAQ Schema Generator for SEOs, no coding experience required to use these.
 4. Merkle Generator
  Generate structured data markup in JSON-LD
 5. Rich Snippets Testing Tool
  This tool allows you to check if the schema markup on a page is in the right format
 6. Schema AppPaid
  Schema Markup at scale without a Developer.
 7. Reading

 8. Structured Data
  Getting to know structured data.
 9. Structured Data Types
  data types and their properties you'll need in order to mark up your content.
 10. Browser Plugins

 11. OpenLink Structured Data Sniffer
  Reveals structured metadata embedded within HTML documents.
  #mention

  Track Mention

 1. AwarioPaid
  Real-time mentions of your startup from social & the web.
 2. MentionPaid
  Media monitoring made easy, create alerts on your name, brand, competitors and be informed in real-time of any mention on the web and social networks
 3. BrandentionsPaid
  Use it for brand & media monitoring, competitor spying, reputation management, web & social listening and much more.
 4. TalkwalkerPaid
  Talkwalker is a search & analytics engines for Social Media that offer social media monitoring for your keywords
 5. Google Alerts
  Google Alerts are email updates of the latest relevant Google results (web, news, etc.) based on your queries
 6. Moz Fresh Web ExplorerPaid
  Analyze mentions of your brand, your competitors, and industry topics
 7. ElokenzPaid
  Elokenz uses google authorship markup to discover your articles which have been shared most often on social networks
 8. Brand24Paid
  Keep track of your brand online
 9. FB Radar
  Get an email notification everytime a keyword of your choice gets mentioned in Fb groups of your choice.
 10. Change Detection

 11. Wachete
  Select content on any website you want to monitor or pick to monitor entire portal with subpages
 12. Distill.io
  Tracking website updates, automated and simplified
 13. VisualPing
  Visual Website Monitoring, get notified on visual changes of a website or website area
 14. Versionista
  Versionista tracks and monitors Web changes and sends alerts on Web change detection.
  #user-onboarding

  User Onboarding

 1. elev.ioPaid
  Serve up contextual help to users where and when they need it
 2. tooltip.ioPaid
  With personalized in-app messages delivered at the right time, in the right place
 3. Intro.js
  Javascript framework for adding guide and screen tips
 4. NickelledPaid
  Customer education through interactive guides.
 5. InlineManual
  Inline Manual allows you to easily create walkthroughs, on-boarding guides and managable product documentation
 6. Hopscotch
  Hopscotch is a framework to make it easy for developers to add product tours to their pages
 7. Shepherd
  Shepherd is a javascript library for guiding users through your app
 8. Bootstrap Tour
  The easiest way to show people how to use your Bootstrap website
 9. WalkMe
  Enterprise guidance and engagement platform that guides your users, employees and customers every step of the way.
 10. AppcuesPaid
  Create personalized user onboarding flows without changing any code that will improve your product's adoption and retention rates.
 11. Tour My AppPaid
  Create in-application tutorials that guide your users as they use your web application
 12. Inspiration

 13. User Onboard
  The ultimate source for User Onboarding tips, tricks, & thoughts
 14. User Flow Patterns
  Collection of user flow patterns
 15. Hey User
  A video gallery for mobile onboarding design inspiration
  #website-scrapers

  Website Scrapers

 1. Website Downloader
  Cloud-based Website Downloader with nothing to install or configure.
 2. HTTrack
  HTTrack is a free software that allows you to download a site from the Internet to a local drive.
  #wordpress

  WordPress

 1. ShortPixel Image Optimizer
  Easy-to-use, lightweight plugin that optimizes images and PDFs.
 2. Autoptimize
  Autoptimize speeds up your website and helps you save bandwidth by aggregating and minimizing JS, CSS and HTML.
 3. RankMath
  A great all in one SEO plugin for WordPress.
 4. Async JavaScript
  Async JavaScript adds a async attribute to scripts loaded via wp_enqueue_script.
 5. Yoast
  Improve your WordPress SEO.
 6. Lazy Load XT
  Lazy Load images, videos, iframes and more using Lazy Load XT.
 7. Redirection
  Manage 301 redirections and keep track of 404 errors.
 8. AMP
  Enable Accelerated Mobile Pages (AMP) on your WordPress site.
 9. Glue for Yoast and AMP
  Yoast SEO metadata for AMP pages.
 10. Plugin Organizer
  Selectively disable plugins by any post type.
 11. Simply Static
  Create a static site that you can serve separately from your WordPress installation.
 12. Link WhisperPaid
  Intelligent suggestions for WordPress contextual internal links.
 13. String locator
  Quick way to search for soemthing in WordPress.
  #site-audit

  Site Audit

 1. SEMRushPaid
  SEMrush’s website SEO analysis reports will help you find and fix on-site issues and boost SEO-optimization.
 2. SEOMatorPaid
  A great SEO Audit and deep SEO Analysis Tool designed primarily for SEO professionals.
 3. WooRankPaid
  WooRank is a popular Website Audit Tool. Run a free Review. Then create an Advanced Review to track and optimize your website
 4. Varvy
  Explains each Google webmaster guideline in detail using articles and tools that just about anyone can understand
 5. ryte
  Technical SEO autit software
 6. OnCrawlPaid
  Web crawler and log analyzer for enterprise SEO audits and daily monitoring
 7. SEO Site Checkup
  Quick snapshot of various SEO factors from your site
 8. Moz On-Page GraderPaid
  Get instant insight into things that impact your on-page SEO
 9. Browseo
  Allows you to view any web page from a Search Engine spider's point of view
 10. Raven Site Auditor
  Site Auditor quickly analyzes your site to find all of the desktop and mobile SEO issues that may be keeping your site from ranking on search engines like Google.
 11. Silktide Nibbler
  Free tool for testing how good your website is, and what you can do to improve it. Check accessibility, SEO, social media, compliance and more
 12. Rocket Validator
  Validate HTML5 on thousands of pages with a single click
 13. Tenon.io
  Test your website against the most common accessibility and usability errors.
 14. DareBoost
  Test, Analyze and Optimize your website.
 15. Mobile Audit

 16. Mobile Friendly Test
  Is your web page mobile-friendly?
 17. Mobile First Index Checker
  Is your web page mobile first index ready?
 18. Mobile-First Auditemail
  Audit your pages now to find out if critical content and links match between desktop and mobile.
 19. Mobile Moxie Device Emulator
  Preview how websites appear on mobile
 20. Mobi Ready
  A free tool for developers, designers and marketers to test website performance on mobile devices.
 21. Penalty Checker

 22. Enhanced Google Analytics Annotations
  See Google Algorithm Updates and Global Holidays in your Google Analytics reports.
 23. Website Penalty Indicator
  Using SEMRush's organic data this tools will show you a graph of your traffic with reference to panda and penguin updates. Easy way to check if a website has been hit with an algo update
 24. Panguin Tool
  See how Google's algorithm updates have impacted your traffic
 25. Site Crawlers

 26. ContentKingPaid
  Real-time SEO Auditing and Content Tracking.
 27. Screaming Frog SEO Spider
  The Screaming Frog SEO Spider crawls websites’ links, images, CSS, script and apps from an SEO perspective
 28. Netpeak SpiderPaid
  SEO crawler that helps you do a fast, comprehensive technical audit of the entire website.
 29. Sitebulb
  Sitebulb is a powerful website crawler with an insightful reporting system.
 30. DeepCrawlPaid
  Enterprise level website crawler that can analyse your website architecture to understand and monitor technical issues to improve SEO performance
 31. BotifyPaid
  Botify crawls your website to make you increase traffic and revenue with actionable, reliable and updated data
 32. OnCrawlPaid
  Data-driven SEO crawler and log analyzer for enterprise SEO audits and daily monitoring.
 33. Log File Analysers

 34. Screaming Frog Log File Analyser
  The Screaming Frog SEO Log File Analyser allows you to upload your log files, identify crawled URLs and analyse search bot data and behaviour for invaluable SEO insight.
 35. Coralogix
  Turn millions of log records into a meaningful set of log patterns.
 36. Logflare
  Edge Logs for Everyone.
 37. IA Audit

 38. DYNO Mapper
  Visual Sitemap Generator, Content Inventory and Content Analysis Tool.
 39. Cross-Browser Testing

 40. BrowserStackPaid
  Test your website for cross browser compatibility on real browsers. Instant access to multiple desktop and mobile browsers.
 41. BrowserlingPaid
  Visual Sitemap Generator, Content Inventory and Content Analysis Tool.
 42. Browser SandboxPaid
  Run any browser online, including Chrome, Firefox, IE 8, IE 9, IE 10, and IE 11, and more..
 43. BrowserShots
  Take screenshots of your website in different operating systems and browsers.
 44. Browser Plugins

 45. View Rendered Source
  see how the raw source compares to the rendered source.
 46. Checkbot
  Boost your website's SEO, speed and security
 47. MozBar
  Moz’s SEO Toolbar for Chrome
 48. Check My Links
  Crawls through your webpage and looks for broken links
 49. Redirect Path
  Stay on top of rediects and HTTP Header response
 50. Check My Links
  Finds all the broken links on any given page
  #blogs

  Blogs

  SEO

 1. Moz
  The Moz inbound marketing blog provides tips, tricks and advice for search, social and content marketing
 2. Search Engine Land
  Search Engine Land is the go to place for all information about search engine marketing and optimization
 3. SEO by the Sea
  SEO by the Sea explores search engine patents and white papers
 4. Search Engine Watch
  SEW covers all marketing topics like SEM, SEO, PPC & Social Media and much more
 5. Search Engine Roundtable
  Search Engine Roundtable reports on the most interesting threads taking place at the various SEM forums
 6. Backlinko
  Marketing tips and ideas from Brian Dean
 7. ViperChill
  Marketing tips and ideas from Glen Allsopp
 8. Ausisto Insights
  Some really great guides in here on topics like pagination.
 9. Marketing

 10. Copyblogger
  Content marketing tools and training for online marketers and copywriters
 11. BufferApp Blog
  These guys publish a lot of marketing related content, with a strong focus on social media
  #competitor

  Competitor Analysis

 1. SEMRushPaid
  Get detailed keyword data on your competitor's organic and PPC campaigns
 2. SE RankingPaid
  Discover your competitors keywords and ads for paid and organic search.
 3. SimilarWeb
  SimilarWeb is an Advanced Competitive Intelligence Tool to see any website's traffic sources & uncover their online marketing strategies
 4. Serpstat
  Scope out competitors’ domains and ascertain where to focus SEO efforts
 5. ahrefs Site ExplorerPaid
  Get an in-depth look at the organic search traffic and backlink profile of any website or URL.
 6. Browser Plugins

 7. Wappalyzer
  Wappalyzer is a cross-platform utility that uncovers the technologies used on websites.
 8. Built With
  Find out what technologies and scripts are powering the website
 9. SimilarTech
  Discover traffic, company and technologies information on any website.
  #content

  Content

 1. ContentlyPaid
  Contently helps leading brands build loyal audiences through premium, original content
 2. ScriptedPaid
  Order content such as blog posts, white papers, and product descriptions with Scripted's curated network of freelance writers
 3. NewsCredPaid
  Simplify and scale your entire content marketing process
 4. KapostPaid
  Build A Content Operation With Kapost's Marketing Platform
 5. CopypressPaid
  A Content Marketing Agency.
 6. Research

 7. BuzzSumoPaid
  Analyze what content performs best for any topic or competitor
 8. MarketMusePaid
  Get AI-powered opportunities to improve your ranking potential.
 9. ClearScopePaid
  SEO software for content teams.
 10. SocialAnimalPaid
  Get Deep Insights, find influencers and get content inspiration for any keyword.
 11. SEMRush Content Template
  SEO recommendations for your content.
 12. Analyzer

 13. Surfer
  Compares key on‑page factors of top 40+ ranked websites.
 14. Text Tools
  Content optimization based on TF-IDF for your websites.
 15. ryte
  Monitor, analyze and optimize your written content.
 16. CognitiveSEO Content Assistant
  Find More Keyword Suggestions. Create Better Performing Content.
 17. Natural Language Understanding
  This set of APIs can analyze text to help you understand its concepts, entities, keywords, sentiment, and more.
 18. Tone Analyzer
  The Tone Analyzer service uses linguistic analysis to detect emotional tones, social propensities, and writing styles in written communication
 19. Cloud Natural Language API
  Derive insights from unstructured text using Google machine learning.
 20. Headline Analyzer
  Headline analyzer will score your overall headline quality and rate its ability to result in social and organic channels
 21. nTopic
  Analyze your content for topical relevancy
 22. Duplicate Content

 23. Copyscape
  Check for copies of your page on the web
 24. Plagium
  Another Plagiarism Tracker
 25. Quetext
  Plagiarism Checker & Citation Assistant.
 26. Siteliner
  Check for internal duplicate content.
 27. Inspiration

 28. ContentSnippets
  Content Snippets collects specific copy examples from websites and applications, to serve as inspiration for writing professionals
 29. Hey Nishi
  Showcasing and celebrating websites that nail copywriting.
 30. Headline Generator
  Write engaging titles like a boss
 31. Portent Content Idea Generator
  Enter a subject and the web app will throw out some rather intresting tile ideas your way
 32. Blog Topic Generator
  Get ideas for your next blog post with HubSpot's Blog Topic Generator
 33. Link Bait Title Generator
  Use this title generator to brainstorm shareable linkbait ideas for your next piece of web content
 34. Writing

 35. Grammarly
  Online proofreading tool that checks text for grammar, punctuation, and style, and more.
 36. Hemingway
  Hemingway, the writing app that helps you edit, adds distraction-free mode.
 37. Browser Plugins

 38. Zest.is
  Share and discover stellar marketing content
 39. SEMrush SEO Writing Assistant
  SEO Writing Assistant is an extension that provides instant recommendations for content optimization based on best-performing articles in Google’s top-10.
 40. Extract entities from SERP
  This plugin is in Spanish, it gives you the Wikipedia URL for extracted entities and the ability to export it all to a CSV file.
  #hosting

  Hosting

 1. GitHub Pages
  Free, reliable hosting for simple sites
 2. Digital OceanPaid
  DigitalOcean is a simple and robust cloud computing platform, designed for developers.
 3. Netlify
  Free option includes custom domains and SSL certificates.
 4. Surge
  Publish HTML, CSS, and JS for free, without leaving the command line.
 5. Amazon Web ServicesPaid
  Amazon Web Services offers various hosting options
 6. WordPress

 7. WordPressPaid
  Hosting from WordPress, they have unlimited CDN bandwidth which is great for some projects.
 8. KinstaPaid
  Worry free premium WordPress hosting.
 9. FlywheelPaid
  Fully managed WordPress hosting.
 10. Managed Cloud Hosting

 11. CloudwaysPaid
  Cloudways is a hosting service to quickly deploy sites to cloud servers like Digital Ocean, AWS, and more.
  #instagram

  Instagram

 1. HypeAuditorPaid
  Analyze any Instagram account for fake followers and likes.
 2. InsensePaid
  Instant profile metrics on any Instagram influencer.
 3. PicStats
  get analytics data from any Instagram account
 4. Instagram Story Templates
  A hand-curated collection of beautiful, simple templates for your stories. Choose a template to make your story in just a few clicks.
 5. Bots

 6. instato.ioPaid
  Use Instagram Bot to automatically Like, Follow, Comment, Unfollow, DM, and Post and grow your network with real followers!
 7. InstazoodPaid
  Automatically Like, Follow, Comment, Unfollow, DM, and Post in an Instant with Instazood.
  #images

  Images

  Stock Images

 1. AllTheFreeStock
  A curated list of free stock images, graphics and videos. Find all the best free stock images and videos in one place.
 2. Image Optimizer

 3. Compressor.io
  Compressor.io is an online tool for reducing the size of your images whilst maintaining the quality with almost no difference before and after compression
 4. Kraken.io
  Optimize your images with blazing speed using powerful API and online web interface
 5. Image Editors

 6. Fotor
  Online photo editing made simple features include photo collage, effects, online filters, frames and more
 7. Canva
  Canva makes design simple for everyone. From blog graphics, presentations, to Facebook covers you can do so much in Canva
 8. Placeit
  Placeit is a tool that will take a screenshot or URL and place it within a tablet or mobile device, creating beautiful mockup for your maketing needs
 9. Reverse Image Search

 10. Image Raider
  An automated reverse-image search tool which checks Google, Bing, and Yandex for your images. Monitoring gives you alerts whenever new sites are found.
 11. TinEye
  Reverse Image Search Engine
 12. Image Delivery

 13. Cloudinary
  Seamlessly manage your website's images in the cloud - image upload, cloud storage, image manipulation, image API and fast CDN.
  #landing-pages

  Landing Pages

  Tools

 1. InstapagePaid
  Build and A/B Test Landing Pages in Minutes with Instapage
 2. UnbouncePaid
  Unbounce lets marketers build high-converting landing pages with ease
 3. LeadpagesPaid
  Landing Page and Lead Gen Platform
 4. ClickFunnelsPaid
  Everything You Need To Market, Sell and Deliver Your Products Online
 5. Inspiration

 6. Interfaces.pro
  Brand-focused collection of UI design examples.
 7. Crayon
  Curated list of marketing landing pages for inspiration
 8. Land Book
  Product landing pages gallery
 9. Pages.xyz
  Curated directory web pages
 10. The Best Designs
  Curation of the best of web design and their designers.
 11. httpster
  nspiration resource showcasing totally rocking websites
 12. awwwards
  Daily Website Awards
 13. SiteInspire
  Daily Web Design Inspiration
 14. webdesign-inspiration
  Web design inspiration gallery.
 15. CSS Winner
  Curated directory of the best pricing pages
 16. UI Temple
  Curated Collection of the Best Web Page Designs and Inspirations
 17. eCommerce Inspiration

 18. ecomm.design
  eCommerce design inspiration sortable by by platform and technologies.
  #newsletter

  Newsletter

 1. tl;dr Marketing
  My weekly newsletter on stories impacting Organic, Paid and Social Media Marketing.
 2. Tech Bound
  A weekly email with curated content around user-acquisition, retention, and monetization a.k.a Growth.
 3. The Moz Top 10
  Semimonthly email newsletter sharing the 10 most valuable articles about SEO and online marketing.
  #outreach

  Outreach

 1. Mixmax
  Powerful analytics, automation, and enhancements for your outbound communications.
 2. BuzzStreamPaid
  CRM for link builders, amongst other things
 3. PitchboxPaid
  Influencer Outreach and Content Marketing Platform
 4. JustReachOut
  Forget PR firms, find and pitch relevant journalists daily all on your own.
 5. Conspire
  Find the best path to any person or company without ever sending a connection request
 6. Charlie App
  Make a killer impression on anyone you meet with
 7. Crystal
  Crystal shows you the best way to communicate with any prospect, customer, or coworker based on their unique personality.
 8. Onalytica Content
  Find influencers with your content
  #press

  Press

  Press Mention

 1. HARO
  Help A Reporter connects news sources with journalists looking for their expertise
 2. PressPandaPaid
  PressPanda is a journalist search engine.
 3. A News TipPaid
  Find journalists by what they tweet
 4. Submit.co
  Where to get press coverage for your startup
 5. ResponseSourcePaid
  ResponseSource gives journalists fast access to reliable sources of information, providing regular leads to PRs and organisations that want media coverage
 6. Muck RackPaid
  Muck Rack is where journalists and sources connect. Find, follow and send spam-free pitches to journalists you need to know
 7. SourceBottle
  SourceBottle is a free and easy-to-use connection platform that enables journalists and bloggers to efficiently find knowledgeable sources. Great for Australian / New Zealand website owners.
 8. Twitter : #PRRequest
  A twitter hashtag used by journalists
 9. Twitter : #JournoRequest
  Another twitter hashtag used by journalists
 10. Press Release

 11. PRLog
  Free press release distribution service for all businesses
 12. PR
  Distribute press releases to reach journalists, attract new customers and gain visibility online
 13. PR-Inside
  PR-inside.com is a website for the free submission of public relations distribution, news, and press releases
 14. i-Newswire
  Press release distribution improves online visibility and helps you connect with target audiences around the world
 15. OnlinePRNews
  SEO Press Release Distribution Site for SEO and Social Media
 16. PRNewswirePaid
  PR Newswire’s news distribution, targeting, monitoring and marketing solutions help you connect and engage with target audiences across the globe
 17. PRWebPaid
  Press release distribution helps you create buzz, increase online visibility, and drive website traffic
 18. BusinessWirePaid
  A well known press release distribution firm
 19. MarketWirePaid
  Marketwired is a social communications leader offering best-in-class news distribution and reporting and state-of-the-art social media monitoring and analytics.
 20. PRXPaid
  PR On Demand
 21. PR in a BOXPaid
  Pre-written articles in the correct editorial style for major media outlets
 22. Tools

 23. Google News Downloader
  Easy way to scrape Google news.
 24. CoverageBooksPaid
  Make PR Reports. In Minutes.
  #seo-agency-toolkit

  SEO Agency Toolkit

 1. SEOMonitorPaid
  Keyword research at scale with a forecasting system.
 2. Agency AnalyticsPaid
  All-in-One Marketing Platform for Agencies
 3. STAT
  Unlimited SERP tracking in locations across the globe.
 4. Web CEO
  SEO Software with White Label Reporting
 5. PositionlyPaid
  Rank tracking, competition analysis and more all rolled into one package.
 6. Raven ToolsPaid
  Manage and report all your Internet marketing with one software app. Raven features 30+ online tools for efficient management & comprehensive reporting.
 7. HubSpotPaid
  HubSpot is an inbound marketing software platform that helps companies attract visitors, convert leads, and close customers.
 8. SEO PowerSuitePaid
  Get all SEO tools in one pack from keyword ranker to site audits
 9. Advanced Web RankingPaid
  Complete SEO Software by Advanced Web Ranking. All-in-one SEO solution for website owners and marketing agencies. Available on desktop and web-based platforms.
 10. Link Research ToolPaid
  Link Research Tools offers a bunch of SEO tools for SEO professionals
 11. SearchmetricsPaid
  Searchmetrics provides an international enterprise SEO platform for search analytics and data in SEO, social media, content marketing
 12. BrightedgePaid
  BrightEdge is an Enterprise SEO platform that harnesses the power of analytics on big-data to drive revenue from web sites, search engines and social networks
 13. ConductorPaid
  Web Presence Management including SEO, Content Marketing and Social
 14. SistrixPaid
  See all the performance indicator for SEO success.
 15. LinkdexPaid
  Get the consumer insights and data to power your data-driven SEO, Content and Outreach Strategies.
  #social

  Social

 1. SendiblePaid
  Sendible is simply the best way for teams to manage social media for multiple clients.
 2. Buffer
  Buffer makes it super easy to share any page you're reading via Twitter, Facebook and G+
 3. Hootsuite
  Social media management for organizations
 4. Sprout SocialPaid
  Sprout Social is a social media management tool created to help businesses find new customers & grow their social media presence
 5. SocialHubPaid
  Social media management software tool that helps businesses manage social conversations and engage customers from one platform.
 6. KlearPaid
  Klear is a social intelligence platform that helps you build your online identity and become an influencer in fields you care about
 7. OktopostPaid
  Oktopost lets you easily manage large-scale content distribution to social media, across all of your profiles, and company pages
 8. Postcron
  Postcron offers you an easy way to schedule posts on Facebook,Twitter and Google+
 9. AdJelly
  Facebook Ads Made Simple
 10. Social Hub
  Manage social conversations and engage customers from one platform.
 11. Browser Plugins

 12. Ritetag
  Get instant color-indication of hashtag strength whenever you tweet
  #tools

  Tools

 1. Google Tag Manager
  Streamline and simplify website and mobile app tagging
 2. Algolia
  A powerful hosted search engine API, Algolia provides product teams with the resources & tools they need to create fast, relevant search.
 3. SumoMe
  Capture email, increase social share, grow traffic
 4. Audacity
  Free, open source, cross-platform audio software.
 5. HandBrake
  The open source video transcoder.
 6. RankTank
  DIY, Pre-built and free SEO tools
 7. Outdated Content Finder
  This tool will help you find content that needs to be updated on the web. Designed to help your outreach efforts.
 8. SupermetricsPaid
  Pull all your PPC, SEO, social and analytics data into automated reports.
 9. SEO Tools for Excel
  SeoTools is an Excel add-in that adds a bunch of useful functions for working with SEO and other web metrics directly in Excel
 10. Trello
  Trello is a collaboration tool that organizes your projects into boards
 11. LastPass
  LastPass is a secure way to manage your passwords, so you dont have to remember more than one complex password
 12. Cached Pages
  CachedPages fetches the cached page of any URL from several sources
 13. Webrecorder
  Create high-fidelity, interactive web archives of any web site you browse.
 14. Sucuri SiteCheck
  Sucuri SiteCheck scanner will check the website for known malware, blacklisting status, website errors, and out-of-date software
 15. Pingometer
  Get notifications when your site goes down
 16. Eager
  Improve your website for free with apps you can install in seconds
 17. Meta Title Length Checker
  Use this tool to bulk check the pixel widths of title tags that you're writing
 18. WikiGrabber
  Quick way to find Wikipedia pages that need citations and dead link replacement
 19. NerdyData
  NerdyData is a new type of search engine that lets you do complex research on the web, using source code
 20. HTTP Server Response Viewer
  Send custom HTTP requests and check your server response.
 21. BabylonTrafficPaid
  Instantly and automatically drive thousands of visits to your website.
 22. RevPaid
  Transcription and video caption service.
 23. BeutlerinkPaid
  Wikipedia Agency.
 24. Data

 25. Google Data Gallery
  Put Google research and insight behind your thinking
 26. Atlas
  Data powered by Quartz
 27. Google Dataset Search
  Making it easier to discover datasets.
 28. Google Public Data
  Great resource to gather data
 29. Google Planning Tools
  Interact with tools to draw insights and inform your marketing strategy
 30. Web Technology Usage
  Web and Internet Technology Usage Statistics from Built With
 31. Worldometers
  Live world statistics on population, government and economics, society and media, environment, food, water, energy, health and more
 32. Code

 33. .htaccess Redirects
  Easily generate your redirects with the htaccess Redirects Generator.
 34. RegEx101
  Online regex tester, debugger with highlighting for PHP, PCRE, Python, Golang and JavaScript.
 35. Build RegEx
  A simple regular expression GUI builder.
 36. RegExr
  RegExr is an online tool to learn, build and test Regular Expressions.
 37. Regxlib
  Regular Expression Library provides a searchable database of regular expressions
 38. Rapid API
  Discover, test and connect to the world's top APIs.
 39. ProgrammableWeb
  APIs, Mashups and the Web as Platform
 40. Postman
  Get insights on APIs
 41. MonkeyTest
  Automated website testing.
 42. Critical Path CSS Generator
  Specify web page and CSS and let this tool generate your Critical Path CSS for you, in seconds.
 43. Productivity

 44. Noisli
  Improve focus and boost your productivity. Mix different sounds and create your perfect environment.
 45. Moodil
  Listen to high quality sounds of the nature. Make up your favourite mixes and save them for later use.
 46. Spreed
  Spreed is a Chrome extension that lets you blaze through online articles
 47. Browser Plugins

 48. Extensity
  Quickly enable/disable Google Chrome extensions, you can create profiles and load up only thing you need.
 49. Table Capture
  Copies HTML tables to the clipboard or creates a Google Doc from them.
 50. Link Clump
  Bulk open links from a page in different tabs.
 51. Pasty
  Create tabs from clipboard URL list.
  #awesome

  Awesome Stuff

 1. Google Search Operators
  Constantly updated list of Google advanced search operators, use this cheat sheet to learn various search operator tips and tricks
 2. SparkToro Trending
  What is the marketing community talking about?
 3. PetitHacks
  A collection of small hacks for faster growth
 4. Marketing Examples
  A gallery of real world marketing examples.
 5. Growth.design
  Learn how the best companies design and grow products users love.
 6. Hangout Library
  Extensive catalog of SEO insights and knowledge from Google's Webmaster Central Office Hours Hangouts.
  #a-b-test

  A/B Testing

 1. Omniconvert
  Simply convert more with our A/B testing, overlays and surveys.
 2. Google Optimize
  Google Optimize offers AB testing, website testing, personalization tools.
 3. OptimizelyPaid
  Allows you to perform A/B Testing, Split Testing and Multivariate Testing
 4. Visual Website OptimizerPaid
  AB testing software for marketers with built-in heatmaps.
 5. AB TastyPaid
  Improve the efficiency of your websites and mobile apps with intuitive conversion rate optimisation software.
 6. SEO A/B Tests

 7. SanityCheckPaid
  Make better use of your Google Search Console data by getting content ideas, pages to improve, run SEO tests, track keyword rankings.
 8. DistilledODNPaid
  A/B testing for a scientific approach to SEO.
 9. RankSciencePaid
  Continuous-optimization platform that improves your website SEO through automatic A/B testing and data science.
 10. RankSensePaid
  Optimizes your site 24/7 using best-in-class site improvements to drive more organic search visitors to the right pages of your site.
 11. UpdatablePaid
  Instantly fix any SEO issues, on any CMS or Platform.
 12. a/b rankingsPaid
  Split Test For SEO.
  #ads

  Ads - Promotions

 1. Google AdSense
 2. Google AdWords
 3. BuySellAds
 4. Facebook Ads
 5. Twitter Ads
 6. Pinterest Ads
  Reach more people with Promoted Pins
 7. Reddit Advertising
 8. Outbrain
 9. SyndicateAds
  An Influential Blog Sponsorship Network
 10. Zemanta
  Zemanta recommends your content to diverse networks of engaged communities through content and inline text ads
 11. AdEspresso
  Optimize your Facebook Ads Easily
 12. LinkedIn Advertising
  Reach your ideal customers on the world's largest professional network
 13. Waze Advertising
  Location marketing, with context
 14. Quora
  Advertise on Quora to reach millions of people who are already looking for answers to questions that relate to your business or industry.
 15. Submission

 16. QuuuPaid
  Paid promotion on social media
 17. Startup Lister
  Get your startup listed on 40+ websites with only one submission
 18. Instaaa
  Promote your startup, business or website on more than 365 directories with a single click.
 19. Promote Hour
  List of the websites to promote your startup
 20. Inspiration

 21. Native Advertising Examples
  Collection of native advertising examples and case studies, curated by Saijo George
 22. Moat
  Banner ad inspiration.
 23. DIY Tool

 24. Bannersnack
  Online Banner Maker, Design and Create banners.
  #amp

  AMP

 1. AMP Validator
  Provides a simple web UI for the AMP Validator.
 2. Postlight Mercury
  With one line of code, Postlight Mercury readies your publication for Google AMP.
 3. AMP by Example
  hands-on introduction to AMP based on code and live samples.
 4. Browser Plugins

 5. AMP Validator
  Quickly notice and debug invalid AMP HTML pages.
  #apps

  Apps

 1. Applyzer
  Free app store rankings, reviews and keywords.
 2. Firebase App Indexing
  Firebase App Indexing gets your app into Google Search.
 3. The App Launch Checklist
  Optimize your launch plan with the App Launch Checklist.
  #apps

  Apps

 1. Applyzer
  Free app store rankings, reviews and keywords.
 2. Firebase App Indexing
  Firebase App Indexing gets your app into Google Search.
 3. The App Launch Checklist
  Optimize your launch plan with the App Launch Checklist.
  #chat

  Chat

 1. BowtiePaid
  An AI messaging platform for any size businesses.
 2. Drift
  Messaging app that makes it easy for businesses to talk to their website visitors and customers in real-time, from anywhere.
 3. IntercomPaid
  Engage with customers everywhere.
 4. Chat Bot

 5. MobileMonkey
  Facebook Messenger marketing chatbots.
  #communities

  Communities

 1. Traffic Think TankPaid
  A private SEO community.
 2. InBound
  One of the best marketing community for Inbound Marketers
 3. Reddit - BigSEO
  Subreddit for SEO related news and discussion
 4. Reddit - WebMarketing
  Subreddit for all online marketing related news and discussion
 5. Reddit - Marketing subreddits
 6. GrowthHackers
  A reddit style community for growth hackers and marketers
 7. Moz Q&A
  The place where the Moz community hangs out and answers various SEO related questions
 8. WebmasterWorld
  One of the biggest webmaster forums around
 9. Black Hat World
  BlackHatWorld is a fully moderated SEO Forum dedicated to all types of Internet Marketing techniques including blackhat ones
 10. Warrior Forum
  An Internet Marketing Forum & Marketplace
  #conference

  Conferences

  SEO

 1. TechSEO Boost
  Technical SEO Conference
 2. SearchLove Conference
  Distilled's SearchLove and LinkLove Conferences deliver advanced actionable SEO training from industry leaders
 3. The Inbounder
  The Inbounder aims to become a meeting point for the foremost marketing and technology experts to debate topics of current interest.
 4. MozCon
  Expand your knowledge with three days of forward-thinking sessions and networking with the brightest minds in the industry
 5. BlackHatWorld Conference
  A 3 day event that looks at SEO and Internet Marketing form a perspective that you won't get anywhere else
 6. SEO Meetup
  You could probably find an SEO meetup in a city near you, it's great for meeting fellow SEO consultants in your area
 7. SMX Advanced
  SMX Advanced is the only search marketing conference designed exclusively for experienced internet marketers.
 8. Inbound
  Inbound conference is focused on inbound marketing, that encompasses everything from SEO to social media.
 9. Conductor C3 Conference
  C3 gathers digital marketers from around the world to work together and share tactics, insight, and ideas in a collaborative environment
 10. Marketing

 11. Pubcon
  Pubcon is a premier new media and optimization conference
 12. The Growth Hacking Conference
  Learn from the experts who will share the strategies, mindset and tactics you need to go from marketer to growth hacker
 13. SES Conference
  SES Conference & Expo offers something for online, print and in-person marketers
 14. Reel Video Summit
  The Reel Video Marketing Summit is a conference for brands, digital marketers and content creators who are serious about online video.
 15. Content Marketing World
  Learn and network with the best and the brightest in the content marketing industry.
 16. South by Southwest Interactive
  South by Southwest is a major annual event in Austin, Texas that’s divided into three sections: music, film, and interactive. You can expect to see some of the biggest names in the industry in here
  #data-scrapers

  Data Scrapers

 1. AgentyPaid
  Point and click screen scraping tool using CSS selectors
 2. Import.io
  Instantly Turn Web Pages into Data
 3. Docparser
  Convert PDF documents into structured data
 4. ScrapeBoxPaid
  ScrapeBox the Ultimate Link Harvester, there are a lot of features built in to this little app that makes an SEO's life a little bit easier
 5. Browser Plugins

 6. Scraper
  Helps you scrape data from a webpage
  #e-commerce

  E-commerce

 1. ShopifyPaid
  Shopify is an ecommerce platform that has everything you need to sell online.
 2. WooCommerce
  A fully customizable, open source eCommerce platform built for WordPress.
 3. Magento
  Magento is an open-source e-commerce platform for serious eCommerce sites.
 4. Resources

 5. Baymard Institute
  Researching the best ways to improve the online user experience
 6. eCommerce Features Matrix
  154-point matrix breaking down the most important features an eCommerce site should have in 2019.
  #enterprise

  Enterprise SEO

 1. Longtail UXPaid
  Roll out landing pages at scale .. automatically.
  #growth

  Growth

  Affiliate Program

 1. PartnerStack
  Work with influencers. Grow your business. Automate the whole thing.
 2. RefersionPaid
  Simple affiliate marketing software to manage, track, and grow your network.
 3. Smile.io
  Reward Programs for eCommerce. Use Smile.io to reward your customers for completing profitable actions.
 4. ReferralCandy
  Give Any Ecommerce Store A Referral Program.
 5. Viral LoopsPaid
  template-based viral and referral marketing solution for modern marketers.
 6. Contest

 7. Gleam.io
  Run competitions and giveaways to catpure email and social followers.
 8. RewardsFuel
  Increase traffic, grow your newsletter, reward user generated content, build & engage followers on Instagram, Facebook & YouTube all by running contests.
 9. Rafflecopter
  Rafflecopter allows you to create and launch effective giveaway promotions & sweepstakes across your website, blog, and Facebook page
 10. HeyoPaid
  Heyo helps you easily create Facebook contests, sweepstakes & mobile-optimized landing pages to help you get more fans, leads and sales
 11. Personalization

 12. Targeting Monkey
  Create super personalized pages with pure HTML.
 13. Insite
  Dynamic content personalization WordPress plugin.
  #influencer

  Influencer Marketing

 1. IntellifluencePaid
  Use our Influencer Discover tool to find the best influencers to represent your brand.
 2. AssemblyPaid
  All of your influencer marketing campaigns under one roof and managed by you.
 3. InsensePaid
  Audience-based influencer marketing made easy.
 4. TribePaid
  The Marketplace for social influencers and the brands that need them.
 5. ScrunchPaid
  The only influencer directory you’ll ever need.
 6. FamebitPaid
  Influencer Marketing Platform For Branded Content.
 7. TomosonPaid
  Drive Content, Clicks, Feedback and Marketplace Popularity with Influencer Marketing.
 8. HelloSocietyPaid
  Influencer-Powered Social Media Marketing.
 9. ReelioPaid
  Video influencer marketing for brands, agencies and publishers.
 10. Grapevine LogicPaid
  YouTube Influencer Marketing.
 11. SocialLadderPaid
  A complete brand ambassador solution.
  #keywords

  Keywords

  Keyword Research

 1. SERPWoo Keyword Finder
  Get started by entering a single keyword and it will pull the top 10 domains in the SERPs and export them.
 2. Free Keyword Generator Tool
  A simple keyword idea generator.
 3. wondersear.ch keyword tool
  Wondersearch is a free keyword tool that collects terms semantically related to a root keyword.
 4. SEMRush Keyword ResearchPaid
  Enrich your web content and ad copy with the best keywords, and increase your web presence.
 5. Autocomplete vs Graph
  When you want to do keyword research on versus keywords
 6. SE RankingPaid
  Discover your competitors keywords and ads for paid and organic search.
 7. SEOMonitor
  Discover SEO Keyword Opportunities.
 8. KW Finder
  Find long tail keywords with low SEO competition
 9. Gookey
  Keyword research tool
 10. Serpstat
  Scope out competitors’ domains and ascertain where to focus SEO efforts
 11. WordNet Search
  Different meanings of specified words
 12. Keyword KegPaid
  Discover top long-tail keywords with data from 11 APIs.
 13. Moz Keyword Explorer
  Keyword tool that gives you volume ranges, keyword difficulty and CTR opportunity scores.
 14. Sistrix Amazon Keyword Tool
  Find ecommerce related keywords.
 15. ahrefs Keywords ExplorerPaid
  Get relevant keyword ideas and traffic estimations.
 16. keyworddit
  The Reddit Keyword Research Tool
 17. Reddit sense2vec
  Semantic Analysis of the Reddit Hivemind
 18. Reddit ngram
  Keyword research using reddit
 19. Keyword Tool
  Gives you keyword suggestion based on Google auto suggest
 20. Term Explorer
  Keyword research tool.
 21. Übersuggest
  Google auto suggest keyword ideas
 22. LSIGraph
  Generate Latent Semantic Indexing Keywords for your SEO needs
 23. Soovle
  Keyword suggestion from multiple websites
 24. Google Keyword Planner
  Is a part of Google Adwords and gives you a lot of keyword data like search volume, difficulty score, etc
 25. Bing Ads Intelligence
  Keyword suggestion from Microsoft Bing
 26. Google Trends
  Let you see keywords that are trending, and you can also see the performance of keywords over time
 27. Wordstream
  Offers a bunch of different tools like Keyword Niche Finder, Keyword Grouper and more
 28. SERP Keyword Tool
  Get keyword ideas from Google Suggest, Bing Suggest, YouTube & Yahoo along with estimated keyword volumes and cost per click data
 29. WordTrackerPaid
  An easy way to look at high performing keywords in your niche
 30. Keyword Eye
  Keyword Eye is a suite of visual keyword, content and competitor research tools to help with your PPC and SEO campaigns
 31. Questions

 32. Question DB
  Enter in a keyword to find the questions that your readers are asking.
 33. AnswerThePublic
  Find out what questions and queries your consumers have by getting a free report of what they're searching for in Google and YouTube
 34. Faq Fox
  Find questions your target demographic is talking about online
 35. AlsoAsked
  Make sure your content is answering the intent of your visitors by exploring the questions they are asking.
 36. Question AnalyzerPaid
  Finds the most popular questions asked on hundreds of thousands of forums, Amazon, and QA sites for any keyword.
 37. Working with Keywords

 38. Add Prefix or Suffix
  If you want to quickly add suffix or prefix to a bunch of keywords, try this
 39. Keyword ClusteringPaid
  Keyword clustering based on TOP10 search results.
 40. Sentinel
  Upload your Excel file from TermExplorer's keyword analyzer and Sentinel will turn all of your keyword data into actionable, interactive sheets that can be quickly and easily filtered for your ideal targets.
 41. Bulk Keyword Generator
  a simple tool to generate location keywords easily
 42. Moz Keyword DifficultyPaid
  Find out how difficult it is to rank for specific keywords based on the top 10 competitor sites that currently rank for them
 43. Merge Words
  Handy tool for merging keywords to expand your keyword list
 44. KeywordStudioPaid
  Theme-based keyword research tool for SEO professionals
 45. Word Count
  Free tool that can tell you the number of characters, words or a specific keyword that appears in any given text
 46. Browser Plugins

 47. Keyword Surfer
  Uncover search volumes, multiple keywords suggestions, and related terms within SERPs.
 48. Keywords EverywherePaid
  A browser addon that will get you FREE search volume, CPC and competition data.
  #local

  Local SEO

 1. BrightLocalPaid
  BrightLocal offer local SEO tools and local search engine marketing services for local businesses
 2. Google Business Review Link
  Generate your own direct link to Google My Business review box.
 3. GMB Guidelines Checker
  Do You Meet Google My Business Guidelines?
 4. YextPaid
  Digital Location Management Software
 5. Moz LocalPaid
  Moz Local ensures your business listings are correct, consistent, and visible across the web
 6. Organization Schema Generator
  Allows you to mark up the contact information on your site for your business or organization
 7. Local SEO Checklist
  A handy checklist to help you optimize your Local SEO campaigns better
 8. Synup
  Add your business on Synup to see how you appear on listing and review sites
 9. Whitespark
  Tools for citation analysis, citation building, citation monitoring, local rank tracking, review management, link building, and conversion tracking
 10. myPresences
  Online presence and reputation management
 11. Google Specific

 12. Indoor Street View
  How to add your own Google Maps Indoor Street View for your business.
 13. Indoor Maps
  With indoor Google Maps, visitors can spend less time searching for building directories and more time discovering new points of interest.
 14. Google My Business
  Get your business hours, phone number, and directions on Google Search and Maps — with Google My Business.
  #speed

  Page Speed

 1. RequestMap Generator
  RequestMap uses Chrome request data from WebPageTest to visualise the requests on a page.
 2. Google Mobile Audit Tool
  Perform a mobile website speed test with the Test My Site tool and receive recommendations for improving website performance across all devices.
 3. Web Page Test
  Run a free website speed test from around the globe using real browsers at consumer connection speeds with detailed optimization recommendations
 4. Google PageSpeed
  PageSpeed Insights analyzes the content of a web page, then generates suggestions to make that page faster
 5. Pingdom
  Can be used to analyze the load speed of your website
 6. GTmetrix
  GTmetrix analyzes your page's speed performance using Page Speed and YSlow and offers actionable recommendations on how to fix them
 7. Persistent Connection Test
  Use this tool to check the Persistent Connection status of your website. Check multiple URLs with Bulk mode.
 8. Load Impact
  Load test your website, web app, mobile app or API instantly with up to 1.2 million concurrent users
 9. Ping Test
  Ping test websites, servers and network speed from over 20 locations around the world
 10. Page Speed Revenue Impact
  See how revenue might be impacted by page speed.
 11. Speed Monitor
  Track the speed performance of your website over time.
 12. crux.run
  Analyze your CrUX without relying on Google’s Big Query.
 13. instant.page
  instant.page preloads a page right before a user clicks on it.
 14. Browser Plugins

 15. Lighthouse
  Open-source tool for improving the performance, quality, and correctness of your web apps.
  #rank-tracking

  Rank Tracking

 1. SERPWoo
  SERPWoo allows you to spot new competitors, look up their stats and get an idea of what they are doing to get to the top.
 2. SEMRush Position TrackingPaid
  Monitor your national, regional, and local search engine positions for any keyword.
 3. SERP Watcher
  SERPWatcher is a rank tracking tool built with focus on effectivity and ease of use
 4. Rank RangerPaid
  Service to track your search engine rankings
 5. Serpstat
  Scope out competitors’ domains and ascertain where to focus SEO efforts
 6. Rank TrackerPaid
  Tool for tracking keyword rankings across multiple websites and search engines.
 7. Topvisor
  Track, estimate and analyze site rankings.
 8. AccuRanker
  Track your keyword rankings on mobile and desktop results with speed and accuracy.
 9. Serplab
  Free Google SERP Checker
 10. Serposcope
  Serposcope is a free and open-source rank tracker to monitor websites ranking in Google and improve your SEO performances.
 11. SiteoscopePaid
  Get speed, accuracy and reliability with the most powerful ranking and tracking tools for your websites -- all in one place
 12. RankTrackrPaid
  Get the best rank tracking tool for your search engine rankings. Track Google and Youtube results with 100% accuracy
 13. Authority LabsPaid
  Track website rankings in Google, Yahoo!, and Bing daily.
 14. Moz Rank TrackerPaid
  Rank Tracker from Moz
 15. SERPs Rank TrackingPaid
  Rank Tracker from SERPs
 16. SERP BookPaid
  SerpBook offers whitelabel rank tracking services
 17. Mobile Moxie Search Simulator
  Easily check your rankings & appearance in searches on a variety of mobile devices in different geographic locations.
  #seo-alerts

  SEO Alerts

 1. ContentKingPaid
  Real-time SEO Auditing and Content Tracking.
 2. Little WardenPaid
  Daily checks for things that go wrong and can have a huge impact on your business.
 3. SEO RadarPaid
  SEORadar monitors your pages for SEO specific changes and alerts users to issues with potential dire SEO consequences.
  #shopify

  Shopify

 1. Shopifyfd
  This is a unified resource of JavaScript snippets all wrapped up into an easy to use tool.
 2. JSON-LD-Shopify-Snippets
  A bunch of Snippets for Shopify for JSON-LD and Schema.org.
  #slack

  Slack

 1. Slack
  Slack brings all your communication together in one place. It’s real-time messaging, archiving and search for modern teams.
 2. MailClark
  Your team uses Slack. Your clients use email. We bridge the gap
 3. talkus.ioPaid
  Chat with your website users from Slack
 4. slalert!
  slalert! continuously monitors thousands of sources and sends a Slack notfication whenever you're mentioned
 5. Meekan Scheduling
  Schedule perfect meetings with your Slack team in second
 6. Notify.ly
  Get notified when your keywords are mentioned online
 7. Team Time Zone
  Local clocks for distributed teams who use Slack.
 8. Botkit
  Botkit eases the process of designing and running bots that live inside Slack!
 9. Statsbot
  Google Analytics Bot for Slack
  #ssl

  SSL

 1. CloudFlare
  CloudFlare is a free global CDN, DNS, DDoS protection and web security provider that can speed up and protect any site online.
 2. Let's Encrypt
  Let’s Encrypt is a free, automated, and open certificate authority brought to you by the non-profit Internet Security Research Group.
 3. SSL Server Test
  This web app performs a deep analysis of the configuration of your SSL web server
 4. HSTS preload list
  Once HSTS is enabled for your site add it to this list.
  #text-editor

  Text Editor

 1. VS Code
  Visual Studio Code is a great text and code editor.
 2. Sublime Text
  Sublime Text is a sophisticated text editor for code, markup and prose
 3. Diffchecker
  Diff Checker is an online diff tool to compare text differences between two text files.
 4. Sublime Text Plugins

 5. Package Control
  The Sublime Text package manager that makes it exceedingly simple to find, install and keep packages up-to-date
 6. XML Indent
  Plugin for Sublime Text editor for reindenting XML and JSON files
 7. BracketHighlighter
  Bracket and tag highlighter for Sublime Text
 8. VS Code Plugins

 9. change-case
  Quickly change the case of the current selection or current word.
 10. Auto Rename Tag
  Automatically rename paired HTML/XML tag.
 11. Beautify
  Beautify javascript, JSON, CSS, Sass, and HTML in Visual Studio Code.
 12. SVG Viewer
  SVG Viewer for Visual Studio Code.
  #translation

  Translation

 1. Localize.js
  Translate your website with one line of code
 2. Weglot
  Translate your website and automatically creates hreflangs tags for them.
 3. DeepL
  AI and ML language translation.
  #twitter

  Twitter

 1. Notifier by Content Marketer
  Find the Twitter usernames included in your content so you can tweet to everyone instantly.
 2. Tweriod
  Tells you when your Twitter followers are active online
 3. NarrowPaid
  Build a targeted twitter following by making it effortless for you to interact with users that are likely interested in your product
 4. SocialRank
  Find your most influential and engaged followers on Twitter
 5. Followerwonk
  Followerwonk is a Twitter analytics tool by Moz that lets you search and analyze twittertrends and influencers
 6. Crowdfire
  Social analytics and automation for Twitter and Instagram
 7. Buffer Respond
  Deliver Exceptionally Responsive Customer Support On Twitter
 8. Browser Plugins

 9. Klear
  Know your tweeps’ influence metrics directly in your Twitter feed.
  #voice

  Voice

 1. Voiceflow
  Build voice apps in your browser without coding.
  #webmaster-tools

  Webmaster Tools

 1. Google Webmaster Tools
  Google's WMT gives you various stats and info about your website's health and performance
 2. Bing Webmaster Tools
  This WMT comes from Bing
 3. Yandex Webmaster Tools
  Yandex WMT is a service that provides you with information about the indexing of your websites.
 4. Browser Plugins

 5. Search Analytics for Sheets
  Retrieve data and create automatic backups from Google Search Console into Google Sheets
  #website-tools

  Website Tools

  Changelog

 1. Beamer
  Announce important news, latest updates, special offers and more with an easy to use notification center and changelog service.
 2. Headway
  Keep your customers in the loop about your product.
  #youtube

  Youtube Tools

 1. TubeBuddy
  Work within Youtube to optimize and grow your channel.
 2. vidIQ
  Maximizing organic reach, building brand awareness on YouTube.
 3. Tubics
  Grow Your YouTube Views with Video SEO.
  #list

  Other Lists

 1. Code My UI
  Handpicked code snippets you can use in your web projects. Find website design inspiration with code samples
 2. Website Builders
  Discover tools that can help you build your dream websites, logos, graphics, videos and more, all in one location.
 3. Brand StyleGuides
  Hand-picked collection of brand style guide examples, pattern libraries and design manuals for inspiration.
 4. Beaqn.in
  Organized links to the most useful sites on the internet.
 5. WebDesignRepo
  A compact list of helpful webdesign links
 6. Call To Idea
  Handy collection of design inpirations
 7. Good UI
  Collection of good UI ideas
 8. UX Recipe
  a checklist where you discover, choose and estimate your next UX project tools & techniques
 9. UX Archive
  Get inspired by browsing through some of the best user experiences
 10. wwwhere
  A curated list of tools and resources for people who make websites.
 11. CollectUI
  Daily inspiration collected from daily ui archive and beyond. Based on Dribbble shots, hand picked, updating daily.
 12. Appealing
  Mobile UI animations found in the wild.
 13. Little Big Details
  Your daily dose of design inspiration.
 14. ReallyGoodUX
  A library of screenshots and examples of really good UX.
 15. Laws of UX
  Laws of UX is a collection of the maxims and principles that designers can consider when building user interfaces.
 16. Configurator Database
  Examples of configurator interfaces, sorted by industry, country and product name.
 17. Google Sheets Templates
  100 Google Sheets marketing templates & automation tools.
 18. LogoBook
  Discover the worlds finest logos, symbols & trademarks.

اترك تعليقاً